Sumedang

PCNU Kabupaten Sumedang
Periode 2014 – 2019

Mustasyar

KH. Moh. Aliyuddin
Drs. KH. Adam Malik Ibrahim
KH. Fatah Hidayat
KH. Sopandi
KH. Ahmad Shobir
DR. KH. M. Athoillah, M.Ag.

Rois Syuriyah : KH. A. Furqon
Wakil Rois :
KH. Ade Junedi
KH. Drs. Alif Abdul Lathif, M.Ag.
KH. Sobana
KH. Drs. R.E. Muhyidin
KH. Aep Sobandi
KH. Moh. Kholil
KH. Usup Yusuf
KH. Iim Mustaqim

Katib Syuriyah : KH. Odang Sudirman, Lc., M.Si.

Wakil Katib :

Drs. KH. Ade Gaos
KH. Muhsin BZ
K. Aziz Syamsuddin, S.Ip.
Drs. KH. Asep Sardi Somantri, M.M.Pd.
Drs. KH. Cecep Farhan Mubarok, MH.
Drs. K. Juwaeni Sholeh
KH. Khumaedi Astari, S.Pd.
KH. Idris Muhyan

A’wan :

Drs. H. Cece Hidayat, M.Si.
Drs. H. Ahmad Djunaedi
Drs. H. Zaenal Alimin, M.Si.
KH. Udin Fahrudin
KH. Idad Isti’dad
Drs. H. Ade Ghazali
H. Endi Ruslan
H. Asep Kurnia, SH.
KH. Anwar Sanusi
Drs. H. Firdaus, M.Pd.
H. Doni Ahmad Munir, ST. MM.
Drs. H. Yayan Mukhtar, M.Pd.
Drs. H. Darmo
KH. Majid Khoerudin’
Didi Suhrowardi, S.Sos.
K. Ahmad Hidayat
Drs. H. Cep Oi Harun
Drs. KH. Uu Suhara Wijaya
Drs. KH. Husen Ma’mun
Drs. M. Shohibin, M.Si. M.Ag
Ketua : KH. Sa’dulloh, SQ, M.M.Pd.

Wakil Ketua :

KH. Aceng Muhyi, S.Ag., M.M.Pd.
K. Yayat Dimyati, S.Pd.I.
Drs. H. Rahmat Hidayat, M.Ag.
Drs. H. Agus Wahid Muslim, M.M.Pd.
Cucu Suhayat, S.Pd.I.
Didin Nuroddin, S.Pd.I.
K. Wawan Irawan, M.Pd.
K. Warman Nawawi, S.Pd.

Sekretaris : Jujun Juhanda, S.Sos.I, M.M.Pd.

Wakil Sekretaris :

Deden Nur Mushoffa
Aceng Rukmana, S.Pd.I.
Kiki Hakiki, S.Pd.I.
Ade Masluh Shodiq, S.Pd.I
Asep Gunawan
Solihin, S.Pd.I., M.M.Pd.
Mohammad Robby, S.Pd.I.
Toto Sugara, S.Ag.

Bendahara : Dadan Buldani, M.Pd.

Wakil Bendahara :

H. Agus Zaenuri Ihsan, ST.
H. Acep Taufik Khozin